Sunday, 30 December 2007

Frigate Bird

Male Frigate Bird sp.
Female Magnificent Frigate Bird

Male Frigate Bird sp.


Male Frigate Bird sp.Female Magnificent Frigate Bird
Female Great Frigate Bird

Juvenile Great Frigate Bird


Female Magnificent Frigate BirdMale Magnificent Frigate Bird
Juvenile Great Frigate Bird

Male Frigate Bird sp with Chick


Female Magnificent Frigate Bird
Female Magnificent Frigate Bird

No comments: